આ એક વસ્તુ ખાઈ લેશો તો બરફની જેમ પીગળી જશે ચરબી, ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ, વાયરલ રોગોથી મળશે છુટકારો.

Friends, tomatoes are used in many ways in our Indian food.  Some people eat it by making vegetable and some people eat it by making chutney but experts say to drink tomato juice.

આ એક વસ્તુ ખાઈ લેશો તો બરફની જેમ પીગળી જશે ચરબી, ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ, વાયરલ રોગોથી મળશે છુટકારો.

People who are dieting and want to lose weight can include tomato juice in their diet.  In fact, it is rich in natural amino acids, which work to reduce your fat and increase blood flow.

Oxo acid is found in tomato juice, which removes bad cholesterol from the body and increases good cholesterol.  Due to which you are not at risk of heart attack and heart diseases.  Along with this, there is also relief from swelling on the body.

People who are facing diabetes can also consume tomato juice.  The anti-diabetic properties found in it keep the glucose level under control and relieve you from diabetes.

Along with this, its intake increases the level of insulin, which works to reduce blood sugar.  People who are facing a serious disease like cancer can also consume tomato juice.

According to a study, more than 80 percent of the people who were given tomato juice in their diet did not show any symptoms of diseases related to cancer, lungs, liver etc.  Along with this, tomato juice also works to eliminate free radicals, which reduces the risk of cancer.

People who are often victims of viral diseases should include tomato juice in their diet.  Because its consumption can strengthen the immunity, which works to get rid of many diseases.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો 

Post a Comment

Previous Post Next Post