જો માથા પરના વાળ સતત ખરતા હોય અને ટાલ પડી જતી હોય તો સૌથી પહેલા તમારા આહારમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરો.

 Hair follicles require adequate amounts of vitamins, minerals and other essential nutrients from food in order to grow properly.

જો માથા પરના વાળ સતત ખરતા હોય અને ટાલ પડી જતી હોય તો સૌથી પહેલા તમારા આહારમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરો.

Long thick hair enhances the personality. Poor diet, deteriorating lifestyle, stress and pollution affect hair growth. There are many other reasons responsible for reducing hair growth like hormones, genetics, dietary changes all affect hair growth. Increasing stress and pollution damages the hair follicles and causes hair fall.

The hair growth cycle goes through several stages. During this process the hair follicles produce new hair. These follicles require an adequate balance of vitamins, minerals and other essential nutrients to develop properly. People who have less hair growth should first change their diet.

Include such foods in the diet, by which the deficiency of nutrients in the body can be easily met. Consuming certain vitamins strengthens the immune system and also improves hair growth. If the growth of your hair is slowing down, the shine of the hair is decreasing, then include fruits rich in Vitamin A, BC, D and Vitamin E in the diet. Consuming these fruits leads to faster hair growth. Let us know which vitamins should be included in the diet to increase hair growth.

Include Vitamin A in the diet

Vitamin A is very helpful for the growth of your hair. Moderate intake of Vitamin A is effective in hair growth. Excessive intake of Vitamin A can cause scalp oiliness, which leads to hair fall.

take vitamin b12

Vitamin B12, which belongs to a group called vitamin B complex. Vitamin B12 is essential for hair growth. Vitamin B12 improves the function of hair follicles. This vitamin helps in DNA synthesis and nervous system functions. Due to the deficiency of this vitamin in the body, the hair becomes thin and hair starts falling.

take vitamin c

Vitamin C not only strengthens the immune system but also maintains the health of the scalp. Studies have shown that vitamin C aids in collagen synthesis, which is essential for the formation of proline and the production of keratin. Vitamin C is found in abundance in fruits and vegetables such as broccoli, black raisins, peppers and citrus fruits.

ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો  

Post a Comment

Previous Post Next Post