હીરા કરતા પણ કિંમતી છે આ વનસ્પતિ. મોટી – મોટી બીમારીઓને કરે છે કાયમ માટે દૂર..

Friends, in this article we are going to talk to you about such a herb which is more expensive than diamond.

હીરા કરતા પણ કિંમતી છે આ વનસ્પતિ. મોટી – મોટી બીમારીઓને કરે છે કાયમ માટે દૂર..  i

According to Ayurveda, the leaves, roots and prickly fruits of the Gadaryu plant are also used in medicine.

Along with being a diuretic, this plant is also a diuretic.  Gadriu Aksir is the panacea for headache and earache, that is, if you have persistent headache and ear pain, then wearing it by making ten beads of Gadriu gives great relief.

This herb is specifically used for urinary tract infections, urinary tract infections, yellowing of urine, or blood in the urine.

If you have been poisoned by bees, scorpions and snakes, then there are many benefits of using the leaves of the shepherd plant.

If there is any disease like ringworm, eczema, then making a paste of the leaves of this plant and applying it on that place gives great relief.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post