જો તમને પણ પગમાં વારંવાર ચડી જતી હોય નસ તો કરજો આ કામ, બે જ મિનિટમાં સમસ્યા થશે દૂર.

Often sitting in one position for a long time or keeping an arm or leg in one position and moving them doesn't cause the spasm.

જો તમને પણ પગમાં વારંવાર ચડી જતી હોય નસ તો કરજો આ કામ, બે જ મિનિટમાં સમસ્યા થશે દૂર.

Feeling empty, the limb cannot be moved, it becomes numb.

Most of the hands or feet remain free.  This happens because that part of the body remains suppressed for a long time and blood circulation stops there.

In this case that place becomes zero.  It feels like it's out of control and can't be shaken.

However, there are other reasons to evacuate as well.  Due to lack of B12 in the body, there is empty swelling in the hands or feet.  Let us also tell you what to do whenever it becomes empty in such a situation.

Whenever the hands or feet are free, this remedy gives instant relief.  For example, lemon and sugar should be mixed in water and lemon syrup should be made and given to the person.  It instantly gives energy to the body and also depletes it.

The body remains empty even when hemoglobin is low.  Beetroot and spinach should be eaten regularly when hemoglobin is less than 12%.  If the hemoglobin is in the right quantity then there will be relief from the problem of emptying.

Emptiness also increases when B12 is deficient.  To remove this deficiency, fermented foods like Dhokla, Idli Khaman Idda etc. should be consumed in the diet.

Apart from this, regular intake of sprouted beans also cures B12 deficiency and relieves the problem of leg cramps.  This deficiency can also be removed by consuming one egg each in the morning and evening.

To overcome this problem, the help of water can also be taken.  For example, drinking water should be mixed with half mineral water and half plain water.  In such a situation, the body gets essential elements even by drinking water.

ગુજરાતીમાં વાચવાં અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post