માત્ર આટલું કરશો તો જીવનમાં ક્યારેય એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરાવવું નહીં પડે.

Friends, if you pay attention to these three things or follow these three rules, then you will not have to undergo appendix surgery in your life.

માત્ર આટલું કરશો તો જીવનમાં ક્યારેય એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરાવવું નહીં પડે.

Friends, why do people need appendix surgery nowadays and what kind of people have it and why do they have to get it done?

Friends, what is the appendix and why does the last part of the small intestine and inside the beginning of the large intestine, there is a small part of three to four inches which is called appendix.

The food we eat is rotten due to improper digestion of toxins, which produces toxic gas, which causes the appendix in our body to swell and become ripe and often burst due to improper functioning.  goes.  a man is shaken


Friends, constipation is the root cause of appendix, so friends, there is no need to do appendix operation until there is constipation and gas in our body.

If you do not want to undergo appendix surgery for the rest of your life, then you have to follow these three rules.  For this, you have to stop eating biscuits forever. People who consume biscuits especially with tea, they have to undergo appendix surgery.

Biscuit is used in making biscuits and excessive consumption of bamboo reduces the digestion process and increases the chances of getting appendicitis.

People who eat Maggi for breakfast, eat noodles and sandwiches at an early age are also more likely to develop appendicitis in the long run because by eating such things it is not digested properly and there is a possibility of constipation and appendicitis.

Cold drinks or excessive ice cream should not be consumed if there is a rash or anything made from it.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post