રોજ ટીફીનનું ભોજન કરવાથી થતું નુકસાન જાણવા અહીં ક્લિક કરો

ટીફીનનું ભોજન કરવાથી આવી શકે છે આટલી બીમારીઓ. ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતો.

Friends, today we are going to talk to you about what time and when the meal should be done.  It is important to know how often the gem should be eaten during bedtime in the morning to prevent illness.  Particular attention should be paid to what time to eat breakfast, when to eat and what time to eat at night.You may have seen the birds around you start eating spontaneously.  Then he does not drink water for 3 to 4 hours so he stays away from many diseases.  When humans consume water immediately after a meal, it can lead to recurrent illness.


Everyone's meal times are different so people tend to eat breakfast and have breakfast at meal time so it gives rise to new diseases.  Our stomach is very active for 3 hours after sunrise so meal time should be till 10 am.


It helps in better digestion of food and also benefits the body and prevents disease.  Breakfast should be eaten instead of lunch and light meals should be taken at night.  Even animals and birds do not eat after sunset.


Everyone should eat dinner before 7 p.m.  It should be eaten within 1 hour after cooking. People eat tiffin and cooked food at 12 noon, which is why many diseases can occur.
People have parties at night in which they prefer to dine in the hotel at night due to which the food is not well digested so only milk should be consumed after the meal at night.  It can keep away many diseases.


Post a Comment

Previous Post Next Post