તૂટેલા હાડકાંને ખુબ ઝડપથી જોડવાનું કામ કરે છે આ ઔષધી

This plant named Astisamhara looks like Thor. This plant is very useful and got its name from bon earth bone. Osteonecrosis is called Hadijod in Hindi. Osteonecrosis is the most widely used medicine in Ayurveda for the treatment of bones. Apart from this, it is also useful in the treatment of stomach problems, piles, leucorrhoea, sprains, ulcers etc.

તૂટેલા હાડકાંને ખુબ ઝડપથી જોડવાનું કામ  કરે છે આ ઔષધી

The plant is a climbing vine about 8 m tall with quadrangular and columnar leaves. Older branches are leafless. It is used in the treatment of diseases related to bones. This is the botanical name of the plant. Which is called Bone Setter in English, while it is known as Harsankal in the local languages of Gujarat. Here we will tell about those diseases which can be cured by the treatment of osteonecrosis. Let us know about the benefits of consuming Ashadishar.

To join broken bones: Broken bones are joined together by the proper use of osteoclasts. For a broken bone, applying Osteoclast Caulk to the joint provides immediate relief. Mixing ghee and linseed oil in 10 to 15 ml juice of osteosorbent and applying it on the fractured place breaks bones. Make a paste by grinding urad dal with dry gram herb, apply this paste on the broken bone and tie a clean cloth over it. By applying this paste continuously for a month, you will get well soon.

Prepare a paste by grinding the leaves and twigs of Osa Sahara very finely, applying this paste on the broken bone will gradually reduce the pain and swelling of the broken bone. Before using Asthi Sahara be careful not to eat it raw as it irritates the mouth and causes mouth ulcers. That's why Asthi Sahara is consumed after roasting it in ghee. Regular consumption of bone broth for at least 15 days cures all types of bone diseases. It relieves knee pain, joint pain, back pain, lower back pain etc.

Bleeding: If bleeding occurs from an injury or abrasion, try bone immersion. Applying juice of bone marrow on injury stops bleeding. Apart from this, drinking 2 to 4 ml juice of its twigs and roots cures diseases like bleeding teeth, nosebleed, dysentery and piles.

Digestive power: Oatmeal has carminative properties so it helps in increasing the digestive power. It is a herb of digestive nature, hence increases appetite. Adequate intake of Ashtanahar Churna and Suntha Churna increases the digestive power in the stomach.

Bronchial asthma: The medicinal properties of osteoclasts prove beneficial in bronchial asthma. Warming 5 to 10 ml juice of Osmaria and drinking it is beneficial in breathing. This medicine is very effective in asthma.

Stomach problem: If eating spicy food or unseasonal food causes stomach problem. The medicinal properties of osteoclasts are very useful in home remedies. Drinking 5 to 10 ml juice of leaves mixed with honey improves digestion and gives relief from stomach related problems.

Syphilis: Sores in the reproductive tract are syphilis, but they are not painful. To cure this disease, consuming half akra, half ashtasar, one fourth cinnamon and two parts sugar with milk for 14 days in the morning and evening is beneficial. Drinking the juice of ashtahar stem is beneficial in diseases like syphilis.

Body Pain: By consuming Osahashara, body pain goes away. It has pain relieving properties. Due to which pain is relieved in a short time after its use. So take 1 to 2 grams of cinnamon, black pepper and osteonecrosis proroh lep.

Ulcers: Ulcers sometimes take a long time to heal. Sometimes, after the wound has dried up, another wound appears next to it. In such a situation, the study of osteoclasts can be of great benefit. Applying juice of osmosis root on burns or insect bites is beneficial.

Tumor Va: If you are troubled by joint pain with increasing age, then taking osteoclast can provide relief. Grinding urad dal and a part of urad dal along with its peel, filtering it in sesame oil and making pills, cures diseases. Consuming it for 15 days in the form of bone-destroying food etc. gives quick benefits in the disease of bone break or fracture.

Apart from this, the medicinal properties of osteoclasts are very beneficial in case of spinal pain. The pain is reduced by heating and roasting the leaves of Asansher. The number of cancer patients in the world is increasing day by day. That's why cancer can be avoided by consuming bone marrow. Its medicinal properties prevent cancer from spreading. Piles is caused by eating spicy food and spicy fried roast. This disease can be cured by using osteoclast as a home remedy in Harsamsa.

Thus this osteoclast is a very useful medicine. It joins broken bones very quickly. Also, it has an important place in many other diseases, so it is included in 64 herbs in Ayurveda. Hope the information about Ayurvedic properties of Osteoporosis will be very useful for you and your family and you will be able to remain disease free. Keep one thing in mind that if you have any other disease, consult your doctor before consuming Osteoclast.

👉ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

1 Comments

  1. જાહેરાત કરી કોઈ લેખ માટે ગુજરાતી માજ લાખો છો પછી આર્ટિકલ પણ ગુજરાતી માંજ આપો ને....કેટલી વાર સ્ક્રોલ કરતાં પછી પણ બીજા બધા અન્ય જાહેરાત આવે છે તેના કરતાં સીધું પ્રથમ ગુજરાતી મજ આપવાનું રાખ તો સારું.... વૂવેર તરતજ જે વાંચવા માંગે છે તેજ તેમને વાંચવા મળે

    ReplyDelete
Previous Post Next Post