માત્ર ચાર દિવસ માટે ઘરે બનાવેલા પાવડરને દૂધમાં મિક્સ કરીને પી લો, આખી જિંદગી નહીં થાય હાડકા સાથે જોડાયેલ સમસ્યાઓ.

In modern times, poor eating habits and poor lifestyle have made many people ill.  On the other hand, due to sedentary life, the bones of the person are becoming weak.Due to this, the person has to face weakness in bones, joint pain etc. before age.  However, in earlier times people lived for many years and never had to go to the doctor.

5000 New WhatsApp Group Links 2021-22 


Tamil aunty WhatsApp Group Links 2021-22

In such a situation, today and we are going to talk to you about some such home remedies through which you can breathe a sigh of relief and there may be no side effects.


When you do this remedy then your bones will become very strong and you will not have to face any problem like joint pain, va, arthritis.  This will also remove the lack of blood in your body.  So let's know what is this remedy.


To do this, first take 5 almonds and fry them in four to five spoons of oil.  Now when it is cooked well, take it out and let it cool down.  Then grind it and make powder.  However, remember that you have to grind and mix the sesame seeds.


Now drinking this powder by mixing a spoon in a glass of milk will remove the problems related to your bones and your body will get the right nutrients and minerals.  Which will also take away your pain.  However, remember that you can do this every day for better healing.

When you do this remedy, you will get strength like youth and you will not be tired, lazy and weak even after working all day.  With this, you will be able to work energetically throughout the day.


However remember that you should not include any other foreign object while doing this remedy.  Because it may harm you instead of benefiting.  So try to make it completely at home.


Post a Comment

Previous Post Next Post