પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના 2021| Pashupalan Yojana Gujarat 2021 | ikhedut pashupalan yojana |

Pashupalan Yojana Gujarat 2021 |  ikhedut pashupalan yojana |


 I Farmer Animal Husbandry Scheme.  Farmer oriented scheme.  ikhedut Portal

 Both animal husbandry and farming are interconnected.

 Government of Gujarat for the development of farmers

 Plans have been implemented.

 Agriculture cooperation department,

 By Gujarat Government

 ikhedut portal created.  Through this portal

 Farmer Oriented Scheme 2021 Information at the fingertips

 Can get.  Farmer Scheme on the Farmer Portal,

 Agricultural schemes,

 Animal Husbandry Schemes,

 Horticultural schemes,

 Fisheries schemes etc.

 Online Application.

 Including in animal husbandry schemes by this article

પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના 2021| Pashupalan Yojana Gujarat 2021 | ikhedut pashupalan yojana |

We will provide information on animal mining assistance scheme.

 Pashudhan Sahay Yojana 2021


Pastoralists of Gujarat can get animal feed at  a concessional rate in their area                    milk producer society.  The beneficiary for this scheme should be a member of Dudh Mandali.  Beneficiary pastoralist cow-buffalo or other.  If the animals have been sterilized, they will be given 50% of the cost.


The purpose of ikhedut portal Pashu Khandan

The Gujarat government plans to make the state's pastoralists self-reliant by raising as many animals as possible.  For which by Government of Gujarat.  Direct assistance will be given on purchase of animal feed which is the staple food of animals.  So that the herdsmen can take good care of their animals.

 Pashu Khandan Yojana Benefit

Citizens of Gujarat will get the benefit of this scheme.  The pastoralists who are members of the Milk Producers Cooperative Society will be informed about the scheme of ikhedut portal 2021.  Will benefit.

 150 kg of livestock mine feed is given 50% assistance per animal keeper.

 A pastoralist will be given ikhedut portal subsidy up to 150 kg

પશુ ખાણ દાણ યોજના માટે Document

  ikhedut portal દ્વારા ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં            2021-22 વિવિધ સરકારી યોજનાઓના Online Arji કરવાના ચાલુ થયેલ છે. આ યોજનાનો લાભ                લેવા માટે નીચે મુજબના Document જોઈશે.

1. પશુપાલક વિયાણ થયેલ પશુઓ ધરાવતો હોવો જોઈએ.

2. દૂધ મંડળી ખાતે સભાસદ હોવો જોઈએ.

3. રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ

4. અનુસૂચિત જાતિ(એસ.સી)  અને અનુસૂચિત જનજાતિ(એસ.ટી)નું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)

5. વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું         પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)

6. પશુપાલકનું આધારકાર્ડ

Target for Pasu Khan Dan


 Various schemes are issued on i khedut by the Department of Agriculture and Co-operation, Government of Gujarat.  A definite target has been given to the pastoralists to avail the benefits of this scheme.  In view of which the online applications of the beneficiary pastoralists will be validated and khedut sahay will be given.


 ikhedut portal registration


 Gujarat Pashpalakos will have to apply online to avail the benefits of ikhedut portal 2021 scheme.  Pastoralists can register a farmer with the VCE from the gram panchayat, from the taluka office, if they are operating an online computer.  The scheme can also be applied for from home.


 The applicant must first type ‘ikhedut’ in ‘Google Search’.

 In which https://ikhedut.gujarat.gov.in/ to open the website.

 After opening Khedut website, click on “Yojana”.

 Located at No. 2 after opening on the scheme.  Opening “Animal Husbandry Schemes”.

 After opening "Pashupalan Yojana" various schemes will be shown.

 In which according to your caste in "Assistance on purchase of mine for cattle breeders".  “Apply”

 Next Are you a registered applicant pastoralist?  In which if previously registered.  "Yes" and if not "no" will have to be processed further.

 Aadhaar card number if the pastoralist is registered.  And after entering the mobile number, after submitting the Captcha Image, you have to apply online.

 Pastoralist beneficiary on i portal khedut.  If you have not registered, you have to apply online by selecting 'No'.

 Save the application after filling all the information carefully by the pastoralist.

 The beneficiary has to verify the details of his application and confirm the application.  The application number will not be modified or increased after the application is confirmed.

 The pastoralist will be able to get the print based on the application.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

આઈ ખેડૂત પશુપાલન યોજનાનો લાભ મેળવવા                  માટે ખેડૂતે તારીખ-01/09/2021 થી 30/09/2021              સુધી કોઈપણ જગ્યાએથી Online Application કરી શકશે.


ikhedut portal application status


 By means of ikhedut by pastoralist or farmer.  If you have applied for any scheme online and want to know its status, you do not need to go to the office.  Beneficiary own mobile.  Can know the application status through the medium.Pasupalan Yojna Application Print

 You have to get the printout yourself after applying for the scheme online on the i khedut portal made by the pastoralist.  Delete this print nearby.  Signature-coins have to be issued by the Milk Producers Association and the concerned officer.  The application print can be obtained from the button below.Post a Comment

Previous Post Next Post