68 વર્ષની વૃદ્ધાને થયો 30 વર્ષના યુવક સાથે પ્રેમ, લગ્ન બાદ થયું એવું કે વૃદ્ધાને પોતાની જ ભૂલ પર થયો પસ્તાવો

Married to a 30-year-old man, big secret revealed a few days later Shake knowing the revelation


It is said that love is blind, it sees no grandchildren, no difference of money or rich poverty.  Just finding a catchy person means love.  But we see many people who are ruined in blind love.  A similar case has come to light in the UK where a 68-year-old woman fell in love with a 30-year-old man and what happened next was very sad for the woman.

Most have to live with their grandchildren after the age of 60.  Many people live a retired life.  Beth Henning, 68, who lives in the UK, also felt very lonely at this time in her life.  Beth Henning resorted to social media to overcome her loneliness and began spending time on Facebook.

Meanwhile, he met a young man named Rodney on Facebook.  The young man was 30 years younger than the woman's half.  The acquaintance between the two turned into a friendship and gradually they both went beyond friendship.

During this time, he often demanded money from the woman on the road and the woman gave him money.  The woman felt that he loved her so she decided to marry him.  The woman approached the young man and even married him.

In the beginning, everything went well.  But gradually Rodney started asking the woman for money, and he kept asking.  Little by little, the youth grabbed Rs 17 lakh from the woman.  And when the woman had no money, he started abusing the young woman and taking her away.

When the woman realized that this was not love but was only being used for money.  Then the woman came to her house.  And then posted it on social media and also expressed his grief by warning against such people.Post a Comment

Previous Post Next Post